UNANG LINGGO NG APATNAPUNG ARAW NA PAGHAHANDA-Inog K

Pebrero 25, 2007

 

PASIMULA

Paunang Salita

 

Pagbati

P – Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu nawa’y sumainyong lahat.

B – At sumaiyo rin.

 

Pagsisisi

P – Mga kapatid, Ano mang araw o ano mang oras ay maaari tayong tawagin ng Panginoon.  Pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkukulang sa kanya.

P – Binibigyan mo kami ng pagkakataong magsisi sa aming mga kasalanan at magbalik-loob sa iyo.  Panginoon, kaawaan mo kami.

B – Panginoon, kaawaan mo kami.

P  - Binibigyan mo kami ng lakas upang kami ay tunay na maging mga anak ng liwanag.  Kristo, kaawaan mo kami.

B – Kristo, kaawaan mo kami.

P – Inangkin mo ang aming mga kahinaan at pinagaling mo ang aming mga karamdaman.  Panginoon, kaawaan mo kami.

B – Panginoon, kaawaan mo kami.

P – Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga nagawang pagkakasala at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan.

B – Amen.

 

Panalanging Pambungad

Ama naming makapangyarihan, sa taun-taong pagdiriwang ng paghahandang apatnapung araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming Tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

 

 

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

 

Unang Pagbasa

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio  (26:4-10)

       Sinabi ni Moises sa bayan: “Ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon: ‘Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Egipto upang doon makipamayan. Nguni’t dumating ang panahon na ang angkan niya’y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Egipcio. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya, dumulog kami sa inyo Panginoon, Diyos ng aming mga pinuno. At dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakila-kilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Egipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin.’

       “Pagkasabi noon, ang dala ninyo’y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon.”

       Ang Salita ng Diyos.

B – Salamat sa Diyos.

 

Salmong Tugunan  (90)

Poon, ko, ako’y samahan sa dusa at kahirapan.

1 – Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan, / At nananatili sa kalinga niyong Makapangyarihan; / Makapagsasabi sa kanyang Panginoon: “Muog ka’t tahanan, / Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.” 

2 – Di mo aabuting ika’y mapahamak, at walang daratal / Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. / Susuguin niya ang maraming anghel, sila’ng susubaybay, / Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan.

3 – Sa kanilang palad ay itatayo ka’t, sila’ng magtataas / Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. / Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, / Di ka maaano sa mga serpiyente’t leong mababangis.

4 – Ang sabi ng Diyos, “Aking ililigtas ang tapat sa akin, / At iingatan ko ang sinumang taong ako’y kikilalanin. / Pag sila’y tumawag, laging handa ako na sila’y pakinggan, / Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan; / Aking ililigtas at ang bawa’t isa ay pararangalan.

 

Ikalawang Pagbasa

Pagbasa mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma (10:8-13)

Mga kapatid:

       Ito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, “Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso,” ibig sabihi’y ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas. Sapagka’t nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napawawalang-sala; at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayo’y naliligtas. Sinasabi ng Kasulatan, “Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.” Walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagka’t sinasabi sa Kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.”

       Ang Salita ng Diyos.

B – Salamat sa Diyos.

 

Awit-pambungad sa Mabuting Balita  Mt. 4:4b

Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa Salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating Maykapal.

 

Mabuting Balita

+ Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas  (4:1-13)

B Papuri sa iyo, Panginoon.

       Noong panahong iyon: Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng apatnapung araw ay tinukso ng diyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya’t gutom na gutom siya.

        Sinabi sa kanya ng diyablo, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito.” Nguni’t sinagot siya si Jesus, “Nasusulat, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.’ “

        Dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. “ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito,” wika ng diyablo. “Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibigin ko. Kaya’t kung ako’y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito.” Sumagot si Jesus, “Nasusulat,

       ‘Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang

        iyong paglilingkuran.’ “

        At dinala siya ng diyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagka’t nasusulat,

        ‘Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka.’

at

       ‘Aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato.’ “

Subali’t sinagot siya ni Jesus, “Nasusulat, ‘Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos!’ “ Pagkatapos siyang tuksuhin ng diyablo sa lahat ng paraan, ito’y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon.

       Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

B – Pinupuri ka namin Panginoong Jesukristo.

 

Homiliya

 

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.  Sumasampalataya ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.  Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.  Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.   Umakyat sa langit.  Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.  Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.  Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan.  Amen.

 

Panalangin ng Bayan

 

PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

 

Paghahain ng Alay

P Manalangin kayo, mga kapatid…

B Tanggapin nawa ng Panginoon itong mga paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.

 

Panalangin Ukol sa mga Alay

Ama naming Lumikha, gawin mong kami’y laging maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng apatnapung araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

 

Prepasyo 

Ang pagtukso sa Panginoon

P Sumainyo ang Panginoon.

B At sumaiyo rin.

P Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

B Itinaas na namin sa Panginoon.

P Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

B Marapat na siya ay pasalamatan.

P Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang apatnapung araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay-kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya’y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami’y nagbubunyi sa iyong kadakilaan:  

 

B Santo, santo, santo…

 

Pagbubunyi

 

PAKIKINABANG

 

Ama namin

B – Ama namin…

P – Hinihiling naming…

B – Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.

 

Paanyaya sa Kapayapaan

Paanyaya sa Pakikinabang

P – Narito ang Panginoon na siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging.

B Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy  sa iyo ngunit sa isang Salita mo lamang ay gagaling na ako.

 

Panalangin Pagkapakinabang

Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay-buhay upang kami’y makapamuhay sa bawa’t salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

 

 

PAGTATAPOS

 

Pagbabasbas

Pangwakas

 

 

FIRST SUNDAY OF LENT-B

March 05, 2006

 

 

INTRODUCTORY RITE

 

Introduction

Greeting

Penitential Rite

 

Opening Prayer

Let us pray [that this Lent will help us reproduce in our lives the self-sacrificing love of Christ] Father, through our observance of Lent, help us to understand the meaning of your Son’s death and resurrection, and teach us to reflect it in our lives. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you ang the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

 

LITURGY OF THE WORD

 

First Reading

A reading from the book of Genesis (9:8-15)

God said to Noah and to his sons with him: “See, I am now establishing my covenant with you and your descendants after you and with every living creature that was with you: all the birds, and the various tame and wild animals that were with you and came out of the ark. I will establish my covenant with you, that never again shall all bodily creatures be destroyed by the waters of a flood; there shall not be another flood to devastate the earth.” God added: “This is the sign that I am giving for all ages to come, of the covenant between me and you and every living creature with you: I set my bow in the clouds to serve as a sign of the covenant between me and the earth. When I bring clouds over the earth, and the bow appears in the clouds, I will recall the covenant I have made between me and you and all living beings, so that the waters shall never again become a flood to destroy all mortal beings.”

      The Word of the Lord.

A – Thanks be to God.

 

Responsorial Psalm (25)

Your ways, O Lord, are love and truth, to those who keep your covenant.

1 – Your ways, O Lord, make known to me; teach me your paths, guide me in your truth and teach me. For you are God my savoir.

2 – Remember that your compassion, O Lord, and your kindness are from old. In your kindness remember me, because of your goodness, O Lord.

3 – Good and upright is the Lord; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, he teaches the humble his way.  

 

Second Reading

A reading from the first letter of Peter (3:18-22)

This is why Christ died for sins once for all, a just man for the sake of the unjust: so that he could lead you to God. He was put to death insofar as fleshly existence goes, but was given life in the realm of the spirit. It was in the spirit also that he went to preach to the spirits in prison. They had disobeyed as long ago as Noah’s day, while God patiently waited until the ark was built. At that time, a few persons, eight in all, escaped in the ark through the water. You are now saved by a baptismal bath which corresponds to this exactly. This baptism is no removal of physical stain, but the pledge to God of an irreproachable conscience through the resurrection of Jesus Christ. He went to heaven and is  at God’s right hand, with angelic rulers and powers subjected to him.

       The Word of the Lord.

A – Thanks be to God.

 

Verse before the Gospel   Mt.4:4

Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.

 

Gospel

+ A reading from the holy Gospel according to Mark (1:12-15)

A Glory to you O Lord.

The Spirit sent Jesus out toward the desert. He stayed in the wasteland forty days, put to the test there by Satan. He was with the wild beasts, and angels waited on him.

            After John’s arrest, Jesus appeared in Galilee proclaiming God’s news: “This is the time of fulfillment. The reign of God is at hand! Reform your lives and believe in the good news!”

      The Gospel of the Lord.

A – Praise to you, Lord Jesus Christ.

  

Homily

 

Profession of Faith

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

 

Prayers of the Faithful

 

LITURGY OF THE EUCHARIST

 

Presentation of the Gifts

P Pray brethren…

A May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his Church.

 

Prayer over the Gifts

Lord, make us worthy to bring you these gifts. May this sacrifice help to change our lives. We ask this in the name of Jesus the Lord.

 

Preface

The temptation of the Lord.

P The Lord be with you.

A And also with you.

P Lift up your hearts.

A We lift them up to the Lord.

P Let us give thanks to the Lord our God.

A It is right to give him thanks and praise.

P Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks through Jesus Christ our Lord. His fast of forty days makes this a holy season of self-denial. By rejecting the devil’s temptations he has taught us to rid ourselves of the hidden corruption of evil, and so to share his paschal meal in purity of heart, until we come to its fulfillment in the promised land of heaven. Now, we join the angels and the saints as they sing their unending hymn of praise:

 

A Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

 

Acclamation

 

COMMUNION RITE

 

The Lord’s Prayer

A Our Father…

P Deliver us Lord…

A For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen.

 

Invitation to Peace

Invitation to Communion

P This is Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to his holy banquet.

A Lord, I’m not worthy to receive you but only say the word and I shall be

healed.

 

Prayer after Communion

Let us pray. Father, you increase our faith and hope, you deepen our love in this communion. Help us to live by your words and to seek Christ, our bread of life, who is Lord for ever and ever.

 

CONCLUDING RITE

 

Solemn Blessing

P – Bow your heads and pray for God’s blessing.

The Father of mercies has given us an example of unselfish love in the        sufferings of his only Son. Through your service of God and neighbor may you receive his countless blessings.

A Amen.

P – You believe that by his dying Christ destroyed death for ever. May he give

       you everlasting life.

A – Amen.

P – He humbled himself for our sakes. May you follow his example and share in

      his resurrection.

A – Amen.

P – May almighty God bless you, the Father, and the Son, + and the Holy Spirit.

A – Amen.

 

Dismissal

 

 

READ THE BIBLE DAILY

Monday – March 06, 2006 (Violet)

Leviticus 19:1-2.11-18 / Matthew 25:31-46

Tuesday – March 07, 2006 (Violet)

Isaiah 55:10-11 / Matthew 6:7-15

Wednesday – March 08, 2006 (Violet)

Jonah 3:1-10 / Luke 11:29-32

The memorial of St. John of God, religious, may be celebrated as set forth on p. xii of the preliminary pages.

John of God, + 1550 in Granada; shepherd, soldier, and bookseller before his conversion at age 46; founded in 1539 a Religious Family, today known as Hospitaller Order  of Brothers of St. John of God (OH) and scattered in 50 countries; patron of hospitals and the sick, of nurses and booksellers; from 1703 secondary patron of Manila, where the Hospitaller Brothers arrived in 1611.

Thursday – March 09, 2006 (Violet)

Esther 12:14-16.23-25 / Matthew 7:7-12

The memorial of St. Frances of Rome, religious, may be celebrated as set forth on p. xii of the preliminary pages.

Frances of Rome, +  1440; noblewoman; wife and mother; founded  a community of Benedictine women oblates committed to serving the poorest of the poor; patroness of widows and motorists.

Friday – March 10, 2006 (Violet)

Ezekiel 18:21-28 / Matthew 5:20-26

Saturday – March 11, 2006 (Violet)

Deuteronomy 26:16-19 / Matthew 5:43-48