IKAAPAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (Taon K)

Enero 28, 2007

 

 

PASIMULA

Paunang Salita

 

Pagbati

P – Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu nawa’y sumainyong lahat.

B – At sumaiyo rin.

 

Pagsisisi

Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala, sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

P – Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

B – Amen.

 

Papuri

Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.  Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.  Panginoong Jesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.  Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.  Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.  Sapagka’t ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesukristo, ang Kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama.  Amen.

 

Panalanging Pambungad

Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami’y makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo at kami rin nawa’y magmahal sa aming kapwa tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

 

 

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

 

Unang Pagbasa

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias  (1:4-5-17-19)

      Noong paghahari ni Josias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, “Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka: humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias! Ang bawa’t isa sa lupaing ito – ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan – ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagka’t ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”    

       Ang Salita ng Diyos.

B – Salamat sa Diyos.

 

Salmong Tugunan  (70)

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

1 – Sa iyo lang, panginoon, lubos akong nananalig, / H’wag mo akong pabayaang mapahiya at malupig; / Tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid. / Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig.

2 – Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, / Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. / Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako’y ipaglaban, / Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan.

3 – Panginoon, sa iyo ko ilalagak ang pag-asa, / Maliit pang bata ako, sa iyo’y may tiwala na; / Sa simula at mula pa wala akong inasahang / Mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang; / Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw.

4 – Pagka’t ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, / Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan: / Sapul pa sa pagkabata ako’y iyong tinuruan. / Hanggang ngayo’y sinasambit ang gawa mong hinangaan.

 

Ikalawang Pagbasa

Pagbasa mula sa Unang Sulat ni Apostol san Pablo sa Mga Taga- Corinto (12:31 – 13,13)   

Mga kapatid:

       Buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayo’y ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat.

       Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingawngaw o poimpiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayrooon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya anupat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin!

       Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi nananaglihi, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata,mapag-tiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas.

       Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos; ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap.

       Noong ako’y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako’y mayroon nang sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal-bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya nang mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon; nguni’t darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos.

       Ang tatlong ito’y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.   

       Ang Salita ng Diyos.

B – Salamat sa Diyos.

 

Aleluya

Aleluya! Aleluya!

Bayang nasa kadiliman sa lilim ng kamatayan ngayo’y naliliwanagan!

Aleluya! Aleluya!

 

Mabuting Balita

+ Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos (1:21-28)

B – Papuri sa iyo, Panginoon.

            Noong panahong iyon, Si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.

            Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal na mula sa Diyos!” Nguni’t iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya’t sila’y nagtanungan, “Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu. At sinusunod naman siya!” At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus.

       Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

B – Pinupuri ka namin Panginoong Jesukristo.

 

Homiliya

 

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.  Sumasampalataya ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.  Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.  Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.   Umakyat sa langit.  Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.  Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.  Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan.  Amen.

 

Panalangin ng Bayan

 

PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

 

Paghahain ng Alay

P Manalangin kayo, mga kapatid…

B Tanggapin nawa ng Panginoon itong mga paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.

 

Panalangin Ukol sa mga Alay

Ama naming Lumikha, ang mga alay na ngayo’y aming inihahanda ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

 

Prepasyo  (4)

P Sumainyo ang Panginoon.

B At sumaiyo rin.

P Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

B Itinaas na namin sa Panginoon.

P Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

B Marapat na siya ay pasalamatan.

P Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihasnang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig kaya’t siya ang aming Daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami’y nagbubunyi sa iyong kadakilaan:  

 

B – Santo, santo, santo…

 

Pagbubunyi

 

PAKIKINABANG

 

Ama namin

B – Ama namin…

P – Hinihiling naming…

B – Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.

 

Paanyaya sa Kapayapaan

Paanyaya sa Pakikinabang

P – Narito ang Panginoon na siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging.

B – Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy  sa iyo ngunit sa isang Salita mo lamang ay gagaling na ako.

 

Panalangin Pagkapakinabang

Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang-kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailan man sa tulong ng panubos   na ngayo’y iyong bigay  sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

 

 

PAGTATAPOS

 

Pagbabasbas

Pangwakas

 

 

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Year C)

January 28, 2007

 

 

INTRODUCTORY RITE

 

Introduction

Greeting

P – The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

A – And also with you.

 

Penitential Rite

P – Coming together as God’s family, with confidence let us ask the Father’s forgiveness, for He is full of gentleness and compassion.

 

I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do; and I ask Blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

P – May almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life

A – Amen.

 

Gloria

Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world: have mercy on us; you are seated at the right hand of the Father: receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.

 

Opening Prayer

Let us pray [for a greater love of God and of our fellow men] Lord our God, help us to love you with all our hearts and to love all men as you love them. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God for ever and ever.

 

LITURGY OF THE WORD

 

First Reading

A reading from the book of Deuteronomy (18:15-20)

Moses spoke to the people, saying: “A prophet like me will the Lord, your God, raise up for you from among your own kinsmen; to him you shall listen. This is exactly what you requested of the Lord, your God, at Horeb on the day of the assembly, when you said, ‘Let us not again hear the voice of the Lord, our God, nor see this great fire any more, lest we die.’ And the Lord said to me, ‘This was well said. I will raise up for them a prophet like you from among their kinsmen, and will put my words into his mouth; he shall tell them all that I command him. If any man will not listen to my words which he speaks in my name, I myself will make him answer for it. But if a prophet presumes to speak in my name an oracle that I have not commanded him to speak, or speaks in the name of other gods, he shall die.’ “

      The Word of the Lord.

A – Thanks be to God.

 

Responsorial Psalm (95)

If today you hear his voice, harden not your hearts.

1 – Come, let us sing joyfully to the Lord; let us acclaim the Rock of our salvation. Let us greet him with thanksgiving; let us joyfully sing psalms to him.

2 – Come, let us bow down in worship; let us kneel before the Lord who made us. For he is our God, and we are the people he shepherds, the flocks he guides.

3 – Oh, that today you would hear his voice: “Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massah in the desert, Where your fathers tempted me; they tested me though they had seen my works.

 

Second Reading

A reading from the first letter of Paul to the Corinthians (7:32-35)

I should like you to be free of all worries. The unmarried man is busy with the Lord’s affairs, concerned with pleasing the Lord; but the married man is busy with the world’s demands and is occupied with pleasing his wife. This means he is divided. The virgin—indeed, any unmarried woman—is concerned with things of the Lord, in pursuit of holiness in body and spirit. The married woman, on the other hand, has the cares of this world to absorb her and is concerned with pleasing her husband. I am going into this with you for your own good. I have no desire to place restrictions on you, but I do not want to promote what is good, what will help you devote yourselves entirely to the Lord.

      The Word of the Lord.

A – Thanks be to God.

 

Alleluia  (Mt. 4:16)

Alleluia! Alleluia!

 

Alleluia! Alleluia!

 

Gospel

+ A reading from the holy Gospel according to Mark (1:21-28)

A Glory to you, Lord.

[In the city of Capernaum,] Jesus entered the synagogue on the sabbath and began to teach. The people were spellbound by his teaching because he taught with authority and not like the scribes.

            There appeared in their synagogue a man with an unclean spirit that shrieked: “What do you want of us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are—the Holy One of God!” Jesus rebuked him sharply: “Be quiet! Come out of the man!” At that the unclean spirit convulsed the man violently and with a loud shriek came out of him. All who looked on were amazed. They began to ask one another: “What does this mean? A completely new teaching in a spirit of authority! He gives orders to unclean spirits and they obey him!” From that point on his reputation spread throughout the surrounding region of Galilee.

      The Gospel of the Lord.

A – Praise to you, Lord Jesus Christ.

  

Homily

 

Profession of Faith

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

 

Prayers of the Faithful

 

LITURGY OF THE EUCHARIST

 

Presentation of the Gifts

P Pray brethren…

A May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his Church.

 

Prayer over the Gifts

Lord, be pleased with the gifts we bring to your altar, and make them the sacrament of our salvation. We ask this through Christ our Lord.

 

Preface (lV)

P The Lord be with you.

A And also with you.

P Lift up your hearts.

A We lift them up to the Lord.

P Let us give thanks to the Lord our God.

A It is right to give him thanks and praise.

P Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks through Jesus Christ our Lord. By his birth we are reborn. In his suffering we are freed from sin. By his rising from the dead we rise to everlasting life. In his return to you in glory we enter into your heavenly kingdom. And so, we join the angels and the saints as they sing their unending hymn of praise:

A Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

 

Acclamation

 

COMMUNION RITE

 

The Lord’s Prayer

A Our Father…

P Deliver us Lord…

A For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen.

 

Invitation to Peace

Invitation to Communion

P – This is Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to his holy banquet.

A Lord, I’m not worthy to receive you but only say the word and I shall be

healed.

 

Prayer after Communion

Let us pray. Lord, you invigorate us with this help to our salvation. By this eucharist give the true faith continued growth throughout the world. We ask this in the name of Jesus the Lord.

 

CONCLUDING RITE

 

Solemn Blessing

Dismissal

 

 

 

READ THE BIBLE DAILY

Monday – January 30, 2006 ()

2 Samuel 15:13-14.30:16:5-13 / Mark 5:1-20

St. John Bosco, Priest.

Tuesday – January 31, 2006 ( White)

St. John Bosco, Priest.

John Bosco, + 1888 at Turin; founded (1859) the Salesians, today numbering over 17,500; dedicated to educating the youth; with St. Mary Mazzarello, founded the Salesian Sisters; a pioneer in vocational training; patron of editors

2 Samuel 18:9-10.14.24-25.30—19:3  / Mark 5:21-43 

Wednesday – February 01, 2006 (Green)

2 Samuel 24:2.9-17 / Mark 6:1-6

Thursday – February 02, 2006 (White)

Feast of the Presentation of the Lord. 

This feast was observed in the Eastern Church as “The Encounter.” In the sixth century it began to be observed in the West: in Rome with a more penitential character and in France with solemn blessings and procession of candles. It is popularly known as “Candlemas.” The Presentation of the Lord formally concludes the celebration of the Nativity; with the offering of the Virgin Mary and the prophecy of Simeon, the events now points to easter.

On this day the faithful go forth to meet the Lord as he comes, acclaiming him as did Simeon, who recognized in Christ the Light to enlighten the Gentiles.”

This feast originating in the 4th c. Jerusalem came to be celebrated in Rome by the middle of the 5th c. under the Greek title, Ynanavrn” or, “Feast of the Meeting”, known also as Candlemas Day.    

Malachi 3:1-4 / Hebrews 2:14-18 / Luke 2:22-40 or Luke 1:22-32

Friday – February 03, 2006 ( Green, Red or White)

St. Blasé, Bishop and Martyr.

St. Ansgar, Bishop.

Blasé + early 4th c. bishop of Sebaste in Armenia; associated with the healing of throats; venerated as well by the Eastern Church; believed martyred in the persecution of Licius.

Ansgar, or Oscar + 865 at Bremen; O.S.B. missionary to Denmark and Sweden; bishop of hamburg; great preacher and administrator; known as the “Apostle of the North”, patron of Denmark, Germany, Sweden, Norway and Iceland.

Sirach 47:2-11 /Mark 6:14-29

Saturday – February 04, 2006 (Green)

1 Kings 3:4-13 / Mark 6:30-34