IKAPITONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON-Inog K

Pebrero 18, 2007

 

PASIMULA

Paunang Salita

 

Pagbati

P – Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu nawa’y sumainyong lahat.

B – At sumaiyo rin.

 

Pagsisisi

Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala, sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

P – Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

B – Amen.

 

Papuri

Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.  Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.  Panginoong Jesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.  Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.  Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.  Sapagka’t ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesukristo, ang Kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama.  Amen.

 

Panalanging Pambungad

Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

 

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

 

Unang Pagbasa

Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel (26:2.7-9.12-13.22-23)

       Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang tatlunlibong kawal na Israelita, upang hulihin si David.

       Kinagabihan, lihim na pinasok nina David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog ng tulog at napaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, “Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin.”

       Ngunit sinabi ni David, “Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon.” Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila’y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam.

       Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, “Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito’y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon.   

       Ang Salita ng Diyos.

B – Salamat sa Diyos.

 

Salmong Tugunan  (102)

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

1 – Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa, / Ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. / Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, / At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

2 – Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad, / At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. / Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, / At pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

3 – Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, / Kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos. / Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway; / Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.

4 – Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya / Gayung-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. / Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya / Gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya.

 

Ikalawang Pagbasa

Pagbasa mula sa Unang Sulat ni Apostol san Pablo sa Mga Taga- Corinto (15:45-49)   

       Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa Kasulatan: “Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay”; ang huling Adan ay Espiritung nagbibigay-buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit; ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok; mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa; ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo’y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit.

       Ang Salita ng Diyos.

B – Salamat sa Diyos.

 

Aleluya

Aleluya! Aleluya!

Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko.

Aleluya! Aleluya!

 

Mabuting Balita

+ Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas (6:27-38)

B – Papuri sa iyo, Panginoon.

       Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo; at kung may kumuha sa iyong ari-arian ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo.

        “Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito! Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito’y makababayad! Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo, na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo’y magiging mga anak ng Kataas-taasan. Sapagka’t siya’y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama.

        “Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang iibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.”

       Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

B – Pinupuri ka namin Panginoong Jesukristo.

 

Homiliya

 

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.  Sumasampalataya ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.  Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.  Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.   Umakyat sa langit.  Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.  Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.  Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan.  Amen.

 

Panalangin ng Bayan

 

PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

 

Paghahain ng Alay

P Manalangin kayo, mga kapatid…

B Tanggapin nawa ng Panginoon itong mga paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.

 

Panalangin Ukol sa mga Alay

Ama naming Lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayo’y aming paglingkuran hinihiling naming nawa’y mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

 

Prepasyo  (Vll)

P Sumainyo ang Panginoon.

B At sumaiyo rin.

P Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

B Itinaas na namin sa Panginoon.

P Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

B Marapat na siya ay pasalamatan.

P Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang; ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong Anak ay naging di na iba sa amin bagama’t di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong Anak at kami’y tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya nang higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyaha’t ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami’y nagbubunyi sa iyong kadakilaan:

 

B – Santo, santo, santo…

 

Pagbubunyi

 

PAKIKINABANG

 

Ama namin

B – Ama namin…

P – Hinihiling naming…

B – Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.

 

Paanyaya sa Kapayapaan

Paanyaya sa Pakikinabang

P – Narito ang Panginoon na siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging.

B – Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy  sa iyo ngunit sa isang Salita mo lamang ay gagaling na ako.

 

Panalangin Pagkapakinabang

Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

 

PAGTATAPOS

 

Pagbabasbas

Pangwakas

 

 

SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME-Cycle C

February 18, 2007

 

INTRODUCTORY RITE

 

Introduction

Greeting

P – The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

A – And also with you.

 

Penitential Rite

P – Coming together as God’s family, with confidence let us ask the Father’s forgiveness, for He is full of gentleness and compassion.

 

I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do; and I ask Blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

P – May almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life

A – Amen.

 

Gloria

Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world: have mercy on us; you are seated at the right hand of the Father: receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.

 

Opening Prayer

Let us pray [that God will make us more like Christ, his Son] Father, keep before us the wisdom and love you have revealed in your Son. Help us to be like him in word and deed, for he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

 

LITURGY OF THE WORD

 

First Reading

A reading from the first book of Samuel  (26:2.7-9.12-13.22-23)

Saul went off down to the desert of Ziph with three thousand picked men of Israel, to search for David in the desert of Ziph. So David and Abishai went among Saul’s soldiers by night and found Saul lying asleep within the barricade, with his spear thrust into the ground at his head and Abner and his men sleeping around him.

       Abishai whispered to David: “God has delivered your enemy into your grasp this day. Let me nail him to the ground with one thrust of the spear; I will not need a second thrust!” but David said to Abishai, “Do not harm him, for who can lay hands on the Lord’s anointed and remain unpunished? So David took the spear and the water jug from their place at Saul’s head, and they got away without anyone’s seeing or knowing or awakening. All remained asleep, because the Lord had put them into a deep slumber.

       Going across to an opposite slope, David stood on a remote hilltop at a great distance from Abner, son of Ner, and the troops. He said: “Here is the king’s spear. Let an attendant come over to get it. The Lord will reward each man for his justice and faithfulness. Today, though the Lord delivered you into my grasp, I would not harm the Lord’s anointed.”

      The Word of the Lord.

A – Thanks be to God.

 

Responsorial Psalm (103)

The Lord is kind and merciful.

1 – Bless the Lord, O my soul; and all my being, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits.

2 – He pardons all your iniquities, he heals all your ills. He redeems your life from destruction, he crowns you with kindness and compassion.

3 – Merciful and gracious is the Lord, slow to anger and abounding in kindness. Not according to our sins does he deal; with us, nor does he requite us according to our crimes.

4 – As far as the east is from the west, so far has he put our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him.

 

Second Reading

A reading from the first letter of Paul to the Corinthians (15:45-49)

Scripture has it that Adam, the first man, became a living soul; the last Adam has become a life-giving spirit. Notice the spiritual was not first; first came the natural and after the spiritual. The first man was of earth, formed from dust, the second is from heaven. Earthly men are like the man of earth, heavenly men are like the man of heaven. Just as we resemble the man from earth, so shall we bear the likeness of the man from heaven.

      The Word of the Lord.

A – Thanks be to God.

 

Alleluia 

Alleluia! Alleluia!

Alleluia! Alleluia!

 

Gospel

+ A reading from the holy Gospel according to Luke  (6:27-38)

A Glory to you, Lord.

Jesus said to his disciples: “To you who hear me, I say: Love your enemies, do good to those who hate you; bless those who curse you and pray for those who maltreat you. When someone slaps you on one cheek, turn and give him the other; when someone takes your coat, let him have your shirt as well. Give to all who beg from you. When a man takes what is yours, do not demand it back. Do to others what you have them do to you. if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. If you do good to those who do good to you, how can you claim any credit? Sinners do as much. If you lend to those from whom you expect repayment, what merit is there in it for you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full.

      “Love your enemy and do good; lend without expecting repayment. Then will your recompense be great. You will richly be called sons of the Most High, since he himself is good to the ungrateful and the wicked.

      “Be compassionate, as your Father is compassionate. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Pardon, and you shall be pardoned. Give, and it shall be given to you. good measure pressed down, shaken together, running over, will they pour into the fold of your garment. For the measure you measure with will be measured back to you.”    

      The Gospel of the Lord.

A – Praise to you, Lord Jesus Christ.

  

Homily

 

Profession of Faith

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

 

Prayers of the Faithful

 

LITURGY OF THE EUCHARIST

 

Presentation of the Gifts

P Pray brethren…

A May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his Church.

 

Prayer over the Gifts

Lord, as we make this offering, may our worship in Spirit and truth bring us salvation. We ask this in the name of Jesus the Lord.

 

Preface (Vll)

P The Lord be with you.

A And also with you.

P Lift up your hearts.

A We lift them up to the Lord.

P Let us give thanks to the Lord our God.

A It is right to give him thanks and praise.

P Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks. So great was your love that you gave us your Son as our redeemer. You sent him as one like ourselves, though free from sin, that you might see and love in us what you see and love in Christ. Your gifts of grace, lost by disobedience, are now restored by the obedience of your Son. We praise you, Lord, with all the angels and saints in their song of joy:  

 

A Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

 

Acclamation

 

COMMUNION RITE

 

The Lord’s Prayer

A Our Father…

P Deliver us Lord…

A For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen.

 

Invitation to Peace

Invitation to Communion

P – This is Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to his holy banquet.

A Lord, I’m not worthy to receive you but only say the word and I shall be

healed.

 

Prayer after Communion

Let us pray. Almighty God, help us to live the example of love we celebrate in this eucharist, that we may come to its fulfillment in your presence. We ask this through Christ our Lord.

 

CONCLUDING RITE

 

Solemn Blessing

Dismissal

 

 

 

READ THE BIBLE DAILY

Monday- February 19, 2007 (Green)

Sirach 1:1-10 / Psalm 93:1ab,1cd-2,5 / Mark 9:14-29

Tuesday – February 20, 2007 (Green)

Sirach 2:1-11 / Psalm 37:3-4,18-19,27-28,39-40 / Mark 9:30-37

Wednesday – February 21, 2007

ASH WEDNESDAY. Violet

  1. Ash Wednesday is a day of universal fasting and abstinence in the Church.
  2. Today, ashes are blessed and imposed after the homily. These ashes are of palms blessed in the previous Palm Sunday. Apart from Mass, a liturgy of the Word precedes the rite of blessing, concluding with the general intercessions, the Lord’s Prayer, and a hymn. The ordinary minister for the blessing of ashes is a priest or deacon. Others (e.g., Extra-ordinary ministers of Holy Communion) may assist with the imposition of ashes where there is genuine need, especially for the sick and the shut-ins. One of the following formulas is used:

      Turn away from sin and be faithful to the Gospel.

      or

      Remember, you are dust, and to dust you will return.

Joel 2:12-18 / Psalm 51:3-4,5-6ab,12-13,14 and 17 / 2 Corinthians 5:20—6,2 . Matthew 6:1-6,16-18

Thursday – February 22, 2007

Chair of St. Peter. White.

This feast brings to mind the mission of the teacher and pastor conferred by Christ on Peter, and continued I an unbroken line down to the present Pope. We celebrate the unity of the Church, founded on the Apostle, and renew our assent to the magisterium of the Roman Pontiff, extended both to truths which are solemnly defined “ex cathedra” and to all the acts of the ordinary magisterium.

1 Peter 5:1-4 / Psalm 23:1-3a,4,5,6 / Matthew 16:13-19

Friday – February 23, 2007 (Violet)

St. Polycarp, bishop and martyr.

Polycarp, + 155 at age 86; disciple of St. John and bishop of Smyrna; his letter to the Philippians witnesses to various New Testament writings; the Martyrdom of Polycarp records his being burned at the stake; one of the first martyrs to be venerated.

Isaiah 58:1-9a / Psalm 51:3-4,5-6ab,18-19 / Mark 9:14-15

Saturday – February 24, 2007 (Green)

Isaiah 58:9b-14 / Psalm 86:1-2,3-4,5-6 / Luke 5:27-32