Tagalog Version

English Version

Bible Guide for the Week

UNANG LINGGO NG APATNAPUNG ARAW NA PAGHAHANDA

Pebrero 29, 2004

PASIMULA

Paunang Salita

Magandang ______ po sa inyong lahat. Sumapit tayo ngayon sa unang Linggo ng Kuwaresma. Sa araw na ito, matutunghayan natin si Jesus na tutuksuhin ni Satanas at makaitlong ulit din siyang nagtagumpay. Idalangin natin na huwag din tayong masilaw sa mga huwad na pangako ng kadiliman sa ating buhay. Ang ating punong tagapagpaganap sa ating Banal na Pagtitipun-tipon ay si Reberendo Padre __________. Magsitayo po ang lahat sa pasimula ng ating pagdiriwang.

 

Pagbati

Pagsisisi

Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos / at sa inyo, mga kapatid, / na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa / at sa aking pagkukulang. / Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, / sa lahat ng mga anghel at mga banal / at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

 

Panalanging Pambungad

Ama naming makapangyarihan, sa taun-taong pagdiriwang ng paghahandang apatnapung araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa’y ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming Tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

Unang Pagbasa

May kasabihan tayo na ang "Hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan." Isa sa tagumpay sa tagumpay ng mga Hudyo ay ang kanilang paggunita sa kanilang pinanggalingan at ang pagbasa ngayon ay ang pagbabalik tanaw nila sa kanilang pinagmulan na ang kanilang ninuno ay isang pagala-galang Arameo. Pakinggan natin ang

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio (26:4-10)

Sinabi ni Moises sa bayan: "Ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo sa harapan ng Panginoon: ‘Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Egipto upang doon makipamayan. Nguni’t dumating ang panahon na ang angkan niya’y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Egipcio. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya, dumulog kami sa inyo Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakila-kilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Egipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin.’

"Pagkasabi noon, ang dala ninyo’y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon."

Ang Salita ng Diyos.

B- Salamat sa Diyos.

Salmong Tugunan (Slm 91)

Poon ko, ako’y samahan sa dusa at kahirapan.

1 – Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan, / At nananatili sa kalinga niyong Makapangyarihan; / Makapagsasabi sa kanyang Panginoon: "Muog ka’t tahanan, / Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan."

2 – Di mo aabuting ika’y mapahamak, at walang daratal / Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. / Susuguin niya ang maraming anghel, sila’ng susubaybay, / Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan.

3 – Sa kanilang palad ay itatayo ka’t sila’ng magtataas / Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. / Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, / Di ka maaano sa mga serpiyente’t leong mababangis.

4 – Ang sabi ng Diyos, "Aking ililigtas ang tapat sa akin, / At iingatan ko ang sinumang taong ako’y kikilalanin. / Pag sila’y tumawag, laging handa ako na sila’y pakinggan, / Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan; / Aking ililigtas at ang bawa’t isa ay pararangalan.

Ikalawang Pagbasa

Mahalaga para sa mga unang Kristiyano ang pananampalataya kay Kristo, sapagkat sa mga panahong iyon, marami ang nagpapakilala na nasa kanila ang kaligtasan. Kaya nga ang pagpapahayag na si Kristo ay Panginoon ang siyang tunay na kaligtasan ang binibigyang diin ni San Pablo Apostol. Pakinggan natin ang

Pagbasa mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma (10:8-13)

Mga kapatid:

Ito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, "Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso," ibig sabihi’y ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagka’t nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napapawalang-sala; at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayo’y naliligtas. Sinasabi ng Kasulatan, "Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya." Walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagka’t sinasabi sa Kasulatan, "Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon."

Ang Salita ng Diyos.

B- Salamat sa Diyos.

Awit-pambungad sa Mabuting Balita: Mateo 4:4b

Ang taon ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa Salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating Maykapal.

Mabuting Balita

+ Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas (4:1-13)

B – Papuri sa Iyo Panginoon.

Noong panahong iyon: Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng apatnapung araw ay tinukso ng diyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya’t gutom na gutom siya.

Sinabi sa kanya ng diyablo, "Kung ikaw ang Anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Nguni’t sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.’ "

Dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito,’ wika ng diyablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibigin ko. Kaya’t kung ako’y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat,

‘Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.’ ‘

At dinala siya ng diyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagka’t nasusulat,

‘Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka.’

at

‘Aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato. ‘ "

Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, ‘Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos!’ " Pagkatapos siyang tuksuhin ng diyablo sa lahat ng paraan, ito’y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

B- Pinupuri ka namin, Panginoong Jesukristo.

Homiliya

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Sumasampalataya ako / sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. / na may gawa ng langit at lupa. / Sumasampalataya ako kay Hesukristo, / iisang Anak ng Diyos Panginoong nating lahat, / nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, / ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, / pinagpakasakit ni Poncio Pilato, / ipinako sa krus / namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao / Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. / Umakyat sa langit naluklok sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. / Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo. / sa banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal. / sa kapatawaran ng mga kasalanan. / sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao / at sa buhay na walang hanggan. Amen.

Panalangin ng Bayan

P – Mga kapatid, ang lahat ng bagay ay batay sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong magagawa kung wala siya. Manalangin tayo sa kanya ng may buong pananalig. Sa bawat panalangin ang ating itutugon: Panginoong nagmamalasakit, dinggin mo ang aming panalangin.

1 – Idalangin natin ang mga namumuno sa ating Simbahan, lalung lalo na ang Santo Papa, mga obispo at mga kaparian, na gaya ni Kristo, sila man ay tinutukso rin ng mga angkan ng kadiliman. Palakasin nawa ng Banal na Espiritu ang kanilang pananalig at huwag nawa silang bibitaw sa kanilang mga pangako sa Diyos. Para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

2 – Idalangin natin ang mga umuugit sa ating bayan, upang sa nalalabing panahon ng kanilang panunungkulan, makapaglingkod sila ng tapat sa atas na iniatang sa kanila ng sambayanan. Para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

3 – Idalangin natin ang ating sambayanan na mamimili ng magiging pinuno ng ating bayan. Huwag nawa tayong masilaw sa salapi na magkakanulo naman sa kinabukasan ng ating mga anak. Para sa isang malinis na halalan, manalangin tayo sa Panginoon.

4 – Idalangin natin ang mga negosyante at mga mayayamang bansa, mapalaya nawa ang marami sa kanila sa pagkaalipin sa mga bagay ng mundong ito at maituon nila ang kanilang isip sa kapakanan ng mga higit na nakararami. Para sa isang makamahirap na ekonomiya, manalangin tayo sa Panginoon.

5 – Idalangin natin ang mga yumao na, lalung lalo na yaong mga nakalimutan nang ipagdasal ng kani-kanilang mga kamag-anak. Pagkalooban nawa sila ng tunay na paglaya sa kanilang kinaroroonan. Para sa mga namatay na, manalangin tayo sa Panginoon.

P – Panginoon, palayain mo kami sa tatlong kasalanan – kasakiman, kayabangan at kalayawan, upang makita namin ang liwanag na di nagmamaliw kaylanman. Ito ang aming samo at dalangin sa pamamagitan ni Jesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

B – Amen.

 

 

PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN

Paghahain ng mga Alay

P- Manalangin kayo...

B- Tanggapin nawa ng Panginoon itong mga paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.

Panalangin ukol sa mga Alay

Ama naming Lumikha, gawin mong kami’y maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng apatnapung araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

PAGBUBUNYI O PREPASYO: ANG PAGTUKSO SA PANGINOON

P- Sumainyo ang Panginoon.

B- At sumaiyo rin.

P- Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa.

B- Itinaas na namin sa Panginoon.

P- Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos.

B- Marapat na siya ay ating pasalamatan.

P- Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang apatnapung araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay-kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya’y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami’y nagbubunyi sa iyong kadakilaan:

B- Santo, santo, santo...

Pagbubunyi

PAKIKINABANG

Ama namin

B- Ama namin...

P- Hinihiling naming...

B- Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen.

Pagbati sa Kapayapaan

Paanyaya sa Pakikinabang

P- Mga kapatid ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na Banal ng Ama nating Maykapal. Mapalad tayo na inaanyayahan sa kanyang banal na piging.

B- Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

Panalangin Pagkapakinabang

Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay-buhay upang kami’y makapamuhay sa bawa’t salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

PAGTATAPOS

Pagbabasbas

Pangwakas

 

FIRST SUNDAY OF LENT

February 29, 2004

INTRODUCTORY RITES

Introduction

Good ________, brothers and sisters, we are now on the first Sunday of Lent. Today, we read Satan tempting Jesus in three occasions . Let us pray today that we might not be tempted by the deceit of darkness in our lives. Our mass presider today in our Holy Gathering is Rev. Fr. _________. Let us all rise as we welcome Christ’s presence in our midst.

Entrance

Greeting

Penitential Rite

I confess to almighty God, / and to you, my brothers and sisters, / that I have sinned through my own fault / in my thoughts and in my words, / in what I have done, / and in what I have failed to do; / and I ask blessed Mary, ever virgin, / all the angels and saints, / and you, my brothers and sisters, / to pray for me to the Lord our God.

Opening Prayer

Let us pray [that this Lent will help us reproduce in our lives the self-sacrificing love of Christ] Father, through our observance of Lent, help us to understand the meaning of your Son’s death and resurrection, and teach us to reflect it in our lives. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

LITURGY OF THE WORD

First Reading

The Jewish people are the one of the most tested people. They have survived difficulties and tribulations, because they consistently recall who they are. Our reading today reflects this recollection – their ancestor was a wandering Aramean. Let us listen to

A reading from the book of Deuteronomy (26:4-10)

Moses told the people: "The priest shall then received the basket from you and shall set it in front of the altar of the Lord, your God. Then you shall declare before the Lord, your God, ‘My father was a wandering Aramean who went down to Egypt with a small household and lived there as an alien. But there he became a nation great, strong, and numerous. When the Egyptians maltreated and oppressed us, imposing hard labor upon us, we cried to the Lord, the God of our fathers, and he heard our cry and saw our affliction, our toil and our oppressions. He brought us out of Egypt with his strong hand and outstretched arm, with terrifying power, with signs and wonders; and bringing us into this country, he gave us this land flowing with milk and honey. Therefore, I have now brought you the first fruits of the products of the soil which you, O Lord, have given me.’ And having set them before the Lord, your God, you shall bow down in his presence. Then you and your family, together with the Levite and the aliens who live among you, shall make merry over all these good things which the Lord, your God, has given you.

The Word of the Lord.

A- Thanks be to God.

Responsorial Psalm (Ps 91)

Be with me, Lord, when I am in trouble.

1 – You who dwell in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty, Say to the Lord, "My refuge and my fortress, my God, in whom I trust."

2 – No evil shall befall you, nor shall affliction come near your tent, For to his angels he has given command about you, that they guard you in all your ways.

3 – Upon their hands they shall bear you you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the asp and and the viper; you shall trample down the lion and the dragon.

4 – Because he clings to me, I will deliver him; I will set him on high because he acknowledges my name. He shall call upon me, and I will answer him; I will be with him in distress; I will deliver him and glorify him.

Second Reading

Faith in Jesus was the emphasis of the first Christians in a world where other persuasions claim that they possess the way to salvation. Paul stresses that the proclamation of Jesus as Lord is salvation is the central theme of his life and preaching. Let us now listen to

A reading from the letter of Paul to the Romans (10:8-13)

What does Scripture say? "The word is near you, on your lips and in your heart (that is, the word of faith which we preach)." For if you confess with your lips that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Faith in the heart leads to justification, confession on the lips to salvation. Scripture says, "No one who believes in him will be put to shame." Here there is no difference between Jew and Greek; all have the same Lord, rich in mercy toward all who call upon him. "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved."

The Word of the Lord.

A- Thanks be to God.

Verse before the Gospel (Matthew 4:4)

Man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God.

GOSPEL

+ A Reading from the Holy Gospel according to Luke (4:1-13)

A – Glory to ypu oh Lord.

Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for forty days, where he was tempted by the devil. During that time he ate nothing, and at the end of it he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to turn into bread." Jesus answered him, "Scripture has it, ‘Not on bread alone shall man live.’ "

Then the devil took him up higher and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. He said to him, "I will give you all this power and the glory of these kingdoms; the power has been given to me and I give it to whomever I wish. Prostrate yourself in homage before me, and it shall all be yours." In reply, Jesus said to him, "Scripture has it,

‘You shall do homage to the Lord your God; him alone shall you adore.’ "

Then the devil led him to Jerusalem, set him on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for Scripture has it,

‘With their hands they will support you, that you may never stumble on a stone.’ "

Jesus said to him in reply, "It also says, ‘You shall not put the Lord your God to the test.’ "

When the devil had finished all this tempting he left him, to await another opportunity.

The Gospel of the Lord.

A- Praise to you, Lord Jesus Christ.

Homily

Profession of Faith

I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 

Prayers of the Faithful

P – Brothers and sisters, all things owe their existence to God. We cannot be without him and we cannot move without him. Let us now present our needs to him with faith and love. For every prayer we say: Lord of love, hear our prayer.

1 – We pray for the leaders of the Church, especially the Holy Father, the bishops and priests who are no less tempted than Jesus. May the Holy Spirit strengthen their resolve to continue the call they have answered and never waver along the way. For our clergy, we pray to the Lord.

2 – We pray for the leaders of our country and our community, may they serve the last days of their office with honesty, integrity and loyalty to the country and the citizenry who put them into office. For our government officials we pray to the Lord.

3 – We pray for our nation who will choose the next leaders. May we not be afraid of guns, tempted by gold and bullied by goons. For a clean and honest elections, we pray to the Lord.

4 – We pray for the those who have abundant resources, especially the rich of the nation and the superpowers of the world. May they think not only of their own, but also of the good of a greater majority. For our poor we pray to the Lord.

5 – We pray for the dead, especially those no one remembers and forgotten by relatives. May they have true freedom of spirit as they enter the kingdom. For the dead, we pray to the Lord.

P – Lord, liberate us from greed, pride and waywardness so that we may see the true light that shall never fail forever. We make our prayer through Christ our Lord.

A – Amen.

 

LITURGY OF THE EUCHARIST

Presentation of the Gifts

P - Pray Brethren...

A - May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his Church. 

Prayer over the Gifts

Lord, make us worthy to bring you these gifts. May this sacrifice help to change our lives. We ask this in the name of Jesus the Lord.

Preface: THE TEMPTATION OF THE LORD

P- The Lord be with you.

A-And also with you.

P- Lift up your hearts.

A-We lift them up to the Lord.

P- Let us give thanks to the Lord our God.

A-It is right to give him thanks and praise.

P- Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks through Jesus Christ our Lord. His fast of forty days makes this a holy season of self-denial. By rejecting the devil’s temptations he has taught us to rid ourselves of the hidden corruption of evil, and so to share his paschal meal in purity of heart, until we come to its fulfillment in the promised land of heaven. Now we join the angels and the saints as they sing their unending hymn of praise:

A- Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

Acclamation

COMMUNION RITE

The Lord’s Prayer

A- Our Father...

P- Deliver us Lord...

A- For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen.

Invitation to Peace

Invitation to Communion

P- Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. blessed are we who are called to his holy banquet.

A- Lord, I am not worthy to receive you but only say the words and I shall be healed.

Prayer After Communion

Let us pray. Father, you increase our faith and hope, you deepen our love in this communion. Help us to live by your words and to seek Christ, our bread of life, who is Lord for ever and ever.

CONCLUDING RITE

Solemn Blessing

P- The Father of mercies has given us an example of unselfish love in the sufferings of his only Son. Through your service of God and neighbor may you receive his countless blessings.

A- Amen.

P- You believe that by his dying Christ destroyed death for ever. May he give you everlasting life.

A- Amen.

P- He humbled himself for our sakes. May you follow his example and share in his resurrection.

A- Amen.

P- May almighty God bless you, the Father, and the Son, + and the Holy Spirit.

A- Amen.

Dismissal

 

 

LETS READ THE BIBLE

Monday – March 01, 2004 (Violet)

Leviticus 19:1-2,11-18 / Psalm 19 / Matthew 25:31-46

Tuesday – March 02, 2004 (Violet)

Isaiah 55:10-11 / Pslam 34 / Matthew 6:7-15

Wednesday – March 03, 2004 (Violet)

Jonah 3:1-10 / Psalm 51 / Luke 11:29-32

Thursday – March 04, 2004 (Violet)

The memorial of St. Casimir may be commemorated as set forth on p xii of the preliminary pages.

Casimir, 1484; Polish prince; known as the "brother and defender of the poor"; led an austere life; patron of Poland and Lithuania.

Esther 4:14-16 .23-25 / Psalm 138 / Matthew 7:7-12

Friday – March 05, 2004 (Violet)

Ezekiel 18:21-28 / Psalm 130 / Matthew 5:20-26

Saturday – March 06, 2004 (Violet)

Deuteronomy 26:16-19 / Psalm 119 / Matthew 5:43-48