From the Parish Priest's Desk
  "Kapaskuhan 2005"
  "Happy First Parish Anniversary !"
  "God Is With Us"
  On Becoming a Parish
  Christmas Message

Parish News
  Sambuklod Honors San Lorenzo Ruiz
  Postscript on the Church Dedication
  Parish of San Lorenzo Ruiz de Manila - An Allegiance Beyond Surface Piety
  "Handog sa Diyos" The Consecration and Dedication of the Church
  San Lorenzo Ruiz Parish Celebrates 1st Canonical Establishment Anniversary
  Madrigal Foundation Bulacan Branch Opens (San Lorenzo Ruiz Charity Inc.)
  New Web Host for the Parish Opens New Forum For Evangelization

Parish Events (Photos)
  Church Dedication and Consecration
  Blessing of the Church's Choirloft & Kids' Cryroom
  "Semana Santa 2006"
  Holy Week 2005

Recommended Prayers and Novenas
  My Morning Offering
  Act of Consecration to the Immaculate Heart of Mary
  Daily Novena To Our Lady, Mary Mediatrix Of All Graces
  Novena to the Sacred Heart of Jesus
  Prayer for Priests
  The Lady of All Nations

Recommended Books
  Fr. Mar Ladra's New Prayer Book, "Straight From The Heart," - A Companion in These Trying Times
  Straight From the Heart:  Testimonies and Reviews

Reflections of the Soul
  One Body, One Soul, One People, Journeying Towards God
  Good News Daily Reflections

Announcements
  An Invitation
  "Lorenzo Ruiz, Martir" Musical Score

Search our Site
Search our Site
Search for...


Web Sponsors
Catholic Dating   Catholic Dating
PRAYER MODE APP   PRAYER MODE APP
Pediatrician   Pediatrician
App for Churches   App for Churches
Advertise Here   Advertise Here
Skin & Cancer   Skin & Cancer
Catholic Gifts   Catholic Gifts
Catholic Books   Catholic Books
Cosmetic Dentist   Cosmetic Dentist
Advertise Here   Advertise Here
Catholic Hospice   Catholic Hospice
Coastal Comfort   Coastal Comfort
Single Catholics   Single Catholics
Work from Home   Work from Home
Catholic Gifts   Catholic Gifts
Advertise Here   Advertise Here
View all Sponsors
Sponsor this site

Contact Us!
Contact us by using our convenient online form, or you may visit our staff directory.

No. of Visits since 11/21/2004

 
 San Lorenzo Ruiz de Manila Parish at Pleasant Hill Subdivision, City of San Jose del Monte, Bulacan, BU 3023 PH - Song, Prayer & Poetry (Alay Kay San Lorenzo Ruiz)

Song, Prayer & Poetry (Alay Kay San Lorenzo Ruiz)
In Honor of St. Lorenzo Ruiz

Song (Hymn):

LORENZO RUIZ, MARTIR

1. Ang Bayang Pilipino, ngayon ay nagsasaya

Isang sugo sa langit, tayo ay mayroon na.
 

2. Salamat sa Maykapal, sa banal na biyaya

Tinanghal ng daigdig, kayumangging dakila.

Refrain:

Purihin ka Lorenzo at iyong mga kasama

Alagad ng Maykapal, sagisag ng pag-asa

Sa Rosaryo ng Birhen, kami'y iyong kasama

Iyo ang aming puso, Lorenzo de Manila.
 

3. Ipagbunyi din natin, mga kasamang martir

Sa lupa at sa langit, sila ay dadakilain.

 (Repeat 2 ... Repeat Refrain)

Iyo ang aming puso, Lorenzo de Mani-la.

 

Download "Lorenzo Ruiz, Martir" Musical Sheet.


Download Lorenzo Ruiz, Martir.mp3 (Audio)
 

Prayer:

PANALANGIN PARA KAY SAN LORENZO AT MGA KASAMA

Amang Mapagmahal, ang Iyong Anak na si Hesukristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa tao. Inakay rin ng mapagpala Mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang Mabuting Balita ng Kaligtasan.  

Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami'y maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin Mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. (Banggitin ang mga kahilingan) Kaisa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen.


 

Poetry:

LORENZO RUIZ, UNA NAMING MARTIR

Lorenzo Ruiz una naming martir

Totoong kay rami ng pagtutunggali

Sa buong buhay mo

Halos di mawari, makailang ulit muntik na magapi

Ngunit nakaraos ng maluwalhati.

Pananampalataya di mo itinatwa

Nanindigan kang Kristyano sa diwa

 At napatunayang kahit sa gawa

Mga naghihirap sa'yo ay namangha.

Ng ika' pinilit na iyong talikdan

Pananampalatayang iyong kinagisnan

Buong tatag man din na 'yong tinuran

Ako ay Kristyano at handang mamatay

Libu-libong buhay kung may'ron man ako

Sa Panginoong Diyos ay ihahandog ko. +


Nestor Gotis, a devotee to San Lorenzo Ruiz shares a prayer he has composed:

 My brothers and sisters in Christ,

 I  have made my devotion to San Lorenzo Ruiz and wants to share my devotion to all the faithfuls in San Lorenzo Ruiz Church.

 His example of faith to God is an inspiration to me to endure all kinds of pain, both in body and spirit. His memory of strength of faith is a consoling source at desperate times when my own faith to God is tested by fire of my own reason. In deep thoughts, I found that by devotion and faith to Christ and the righteousness of the saints have more reasons than my philosophical hulabaloo.

 I crafted a prayer to him in Pilipino and I feel its power over my psyche. I feel my patron is hearing me and granting my prayers.

 Please see then if my prayer is acceptable to the Church in SJDM and I hope this letter will be read during the mass, if it fits with the liturgical language , after reciting the Lord's Prayer, Hail Mary, Glory Be and the Apostles Creed. Thank you.

 I hope this prayer will be read to persons who are inflicted with illness, may he or she is in the hospital and at home. It has a healing power.

 Yours in Christ,
 Bro. Nes

 

 DEBOSYON KAY SAN LORENZO RUIZ

       Sa pangalan ng Diyos Ama, at ng kanyang Anak, Panginoong HesuKristo, at Espiritu Santo, ako po ay naninikluhod sa paanan ng aking patron San Lorenzo Ruiz na dinggin ang aking panalangin at mataimtim na debosyon sa iyong katapatan sa Panginoon.

       O mahal na patron San Lorenzo Ruiz, tunay kang matiisin sa hirap at mga pasakit. Bahaginan mo po ako ng iyong katatagan ng iyong pananampalataya at ng iyong pagkamatiisin sa mga pahirap at pasakit. Ikaw, O aking patron na ngayon ay naninirahan sa kaluwalhatian ng Panginoong HesusKristo, kasama ng mga santo at anghel sa kalangitan, hinihiling ko sa iyo ang iyong pagkalinga, sapagkat ako ay likas na mahina at walang kakayahang maging banal halintulad sa iyo. Tulungan mo po ako at ipinalangin mo po ako sa Diyos na ako ay mabahaginan na kanyang  banal na pagpapala, at pagalingin po ako sa aking karamdaman, at ilayo ang aking mga mahal sa buhay sa lahat ng kapahamakan.
      
      Nangungumpisal ako sa iyong espiritu at sa Panginoon na ako ay alipin ng kasalanan, subalit dahil sa iyong kabanalan, ako ay nagkaroon ng pag-asa ng kapatawaran sa aking mga sala,  sapagkat ikaw ang aking tagapamagitan sa altar ng Panginoon nakapangyayari sa lahat. At dahil sa iyong katapatan at kabanalan, sa iyong dugo at sakripisyo, iwinaksi ng Panginoon Hesukristo ang timbangan ng paghuhukom sa lupa at sa kalangitan, at pinalitan ng kanyang pag-ibig, upang  kanyang maalala ang aking pananampalataya at hindi ang aking mga pagkukulang.

      O patron San Lorenzo Ruiz, ang iyong katapatan at kabanalan ay aking sandalan sa panahong ako ay nasa ilalim ng pagkalito at pag-aalinlangan, at pinalaya mo ang aking katawan at isipan sa pananakop ng mga masasamang pita at makayanan ang paghihirap.

      O patron San Lorenzo Ruiz, bituin kang gabay sa kadiliman at gamot ka sa lahat ng karamdaman. Ako ay narito sa paanan ng iyong kabanalan. Ipinalangin mo po ako sa Panginoon, ngayon, at sa araw-araw, hanggang sa akoay papanaw, at maligtas ang aking kaluluwa sa apoy ng kapahamakan. Siya Nawa (AMEN).

 

 

 

 


 

 

(Back)

This site is hosted by CatholicWeb.com | Find Mass Times at TheCatholicDirectory.com